Perjanjian Klien

  Unduh PDF

  Ini ialah Perjanjian Klien (“Perjanjian” atau “Terma dan Syarat” atau “T&S”) antara klien dan kedua-dua Global Market Index Limited (Pemegang Lesen) dan GMI Edge Limited (Pedagang), (secara kolektif selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat” atau “GMI”) yang merupakan syarikat berdaftar yang ditubuhkan di bawah undang-undang Republik Vanuatu dan Hong Kong, masing-masing, penggantinya dan pemegang serah hak, dan pihak (atau pihak-pihak) yang melaksanakan dokumen ini.

  Perjanjian ini menggabungkan Dasar Privasi, Dasar Kuki, Dasar Pendedahan Risiko, Dasar Garis Panduan Kecairan serta sebarang dasar lain yang diterbitkan pada laman web Syarikat melalui rujukan. Dengan mengklik menerima atau bersetuju dengan Perjanjian ini apabila pilihan ini disediakan kepada Klien, Klien menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi Perjanjian ini dan dasar-dasar yang diterbitkan pada laman web Syarikat.

  Global Market Index Limited, sebuah Peniaga Sekuriti yang dikawal selia dan diberi lesen oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu dengan nombor syarikat 14646. Ia didaftarkan di Vanuatu dengan alamat berdaftar di BP 1276, Govant Building, Port Vila, Vanuatu.

  GMI tidak perlu menerima Klien sebagai seorang Klien sehingga semua dokumentasi yang diperlukan telah diterima oleh GMI, yang telah dilengkapkan dengan betul dan sepenuhnya oleh Klien.

  Ini merupakan perjanjian klien standard GMI yang mana GMI berhasrat untuk bergantung padanya. Untuk faedah dan perlindungan Klien sendiri, Klien harus membaca syarat-syarat ini dengan teliti sebelum menandatanganinya. Sekiranya Klien tidak memahami apa-apa perkara, adalah perlu untuk meminta maklumat lanjut. Klien tidak mempunyai hak untuk membatalkan Perjanjian atas dasar bahawa ia adalah kontrak jarak jauh.

  Sebagai pertimbangan GMI yang bersetuju untuk membawa satu atau lebih akaun bagi individu atau mereka yang bertandatangan di bawah (selepas ini dirujuk sebagai “Pedagang” atau “Klien”) dan menyediakan perkhidmatan kepada Klien yang berkaitan dengan pembelian dan jualan kontrak pertukaran asing, Klien bersetuju dengan perkara berikut:

  REPRESENTASI DAN JAMINAN KLIEN.

  Chevron button

  Klien menyatakan dan menjamin bahawa: (a) Klien berfikiran waras, cukup umur dan berwibawa dari segi undang-undang; dan, (b) tidak ada orang lain selain Klien yang mempunyai atau akan mempunyai kepentingan dalam akaun (-akaun) Klien; dan, (c) Klien dengan ini menjamin bahawa tidak kira apa-apa penentuan berikutnya yang bertentangan, Klien sesuai untuk berdagang kontrak pertukaran asing, dan, (d) Klien kini bukan pekerja mana-mana bursa, mana-mana perbadanan yang mana-mana bursa memiliki majoriti saham modal, mana-mana ahli mana-mana bursa dan/atau firma yang berdaftar di mana-mana bursa, atau mana-mana bank, amanah, atau syarikat insurans yang berdagang instrumen yang sama seperti yang ditawarkan oleh GMI, dan sekiranya Klien menjadi pekerja, Klien akan segera memberitahu GMI melalui e-mel mengenai pekerjaan tersebut; dan, (e) semua maklumat yang diberikan dalam Permohonan Akaun GMI (“Permohonan”) adalah benar, sah, tepat dan lengkap setakat tarikh tersebut dan Klien akan memaklumkan GMI dengan segera mengenai perubahan dalam maklumat tersebut, (f) Klien telah membaca dan memahami sepenuhnya syarat-syarat Perjanjian termasuk Pendedahan Risiko; (g) semua tindakan yang dilakukan di bawah Perjanjian ini tidak akan melanggar Undang-undang, Peraturan-Peraturan Yang Berkenaan atau mana-mana undang-undang, ordinan, piagam, undang-undang kecil atau peraturan yang terpakai kepada Klien atau kepada bidang kuasa di tempat Klien bermastautin, atau apa-apa perjanjian yang mana Klien terikat atau yang mana aset Klien terjejas, (h) Klien mengesahkan bahawa dia mempunyai akses tetap ke Internet dan bersetuju GMI memberikan kepadanya maklumat, termasuk, tanpa batasan, maklumat mengenai pindaan terma dan syarat, kos, fi, Perjanjian Operasi, Dasar dan maklumat mengenai sifat dan risiko pelaburan dengan menyiarkan maklumat tersebut di Laman Web, (i) dana Klien dan/atau mana-mana Instrumen Kewangan, yang klien boleh sampaikan kepada GMI selaras dengan terma Perjanjian ini tidak dalam apa-apa cara langsung atau tidak langsung merupakan hasil daripada mana-mana kegiatan haram atau digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan bagi pembiayaan pengganas; dimiliki oleh Klien dan bebas daripada sebarang lien, caj, ikrar atau bebanan atau tuntutan lain oleh mana-mana pihak ketiga; (j) Klien akan menggunakan perkhidmatan dan/atau harga yang ditawarkan di bawah Perjanjian ini dengan niat baik dan, jika berkenaan, bertindak mengikut amalan pasaran yang diterima, (k) Klien akan memaklumkan Syarikat jika di mana-mana peringkat semasa Perjanjian Klien ini, beliau menjadi Orang Yang Terdedah Secara Politik.

  KEBENARAN UNTUK BERDAGANG.

  Chevron button

  GMI akan terlibat dalam urus niaga kontrak pertukaran asing dengan Klien selaras dengan arahan lisan, bertulis atau elektronik Klien. Berhubung dengan mana-mana Transaksi, Klien bertindak sebagai Prinsipal dan bukan sebagai Ejen bagi pihak mana-mana pihak ketiga. Ini bermaksud, kecuali jika dipersetujui sebaliknya, GMI akan melayan Klien sebagai Klien untuk semua tujuan dan Klien akan bertanggungjawab secara langsung dan sepenuhnya untuk melaksanakan tanggungjawab di bawah setiap Transaksi yang dibuat oleh atau bagi pihak Klien. Klien memberi kuasa kepada GMI untuk bergantung dan bertindak atas apa-apa Permintaan, Arahan atau komunikasi lain yang diterima daripada Klien yang berupa sebagai telah diberikan oleh Klien atau bagi pihak Klien tanpa pertanyaan lanjut di pihak GMI mengenai kesahihan, ketulenan, kewibawaan atau identiti orang yang memberi atau berupa sebagai memberikan Permintaan, Arahan atau komunikasi lain tersebut. Klien akan bertanggungjawab dan akan terikat dengan semua kewajipan yang dimeterai atau ditanggung oleh GMI bagi pihak Klien disebabkan oleh atau berkaitan dengan Permintaan, Arahan atau komunikasi lain tersebut.

  KREDIT.

  Chevron button

  Klien memberikan kebenaran kepada GMI atau ejen yang bertindak bagi pihak GMI untuk menyiasat kedudukan kredit Klien dan berkaitan dengannya untuk menghubungi bank-bank, institusi kewangan dan agensi kredit tersebut yang difikirkan sesuai oleh GMI untuk mengesahkan maklumat mengenai Klien. Klien selanjutnya memberi kebenaran kepada GMI untuk menyiasat aktiviti pelaburan semasa dan masa lalu Klien, dan berkaitan dengannya, untuk menghubungi pedagang komisen niaga hadapan, bursa, broker/ peniaga, bank, pusat data pematuhan, dan mana-mana institusi kewangan dan pelaburan lain yang difikirkan sesuai oleh GMI. Klien juga mengakui bahawa GMI boleh memberikan maklumat (cth. maklumat akaun negatif hutang tidak bercagar) mengenai prestasi Klien di bawah Perjanjian ini kepada agensi-agensi ini.

  PENDEDAHAN MAKLUMAT KEWANGAN.

  Chevron button

  Klien menyatakan dan menjamin bahawa maklumat kewangan yang didedahkan kepada GMI dalam Permohonan adalah representasi yang tepat mengenai keadaan kewangan semasa Klien. Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan Nilai Bersih Klien, Pendapatan Kasar, Jumlah Aset dan Liabiliti telah dikira dengan teliti, Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan nilai Jumlah Aset, Klien memasukkan wang tunai dan/atau setara tunai, sekuriti Kerajaan dan Boleh Pasar, hartanah yang dimiliki (tidak termasuk kediaman utama), nilai tunai insurans hayat dan aset berharga lain. Klien menyatakan dan menjamin bahawa dalam menentukan nilai Liabiliti, Klien memasukkan nota yang perlu dibayar kepada bank (bercagar dan tidak bercagar), nota yang belum dibayar kepada saudara-mara, gadai janji hartanah yang perlu dibayar (tidak termasuk kediaman utama) dan hutang-hutang lain. Klien menyatakan dan menjamin bahawa Klien telah dengan berhati-hati mempertimbangkan bahagian Jumlah Aset Klien yang Klien anggap sebagai Modal Berisiko. Klien mengakui bahawa Modal Berisiko ialah jumlah wang yang Klien bersedia risikokan dan jika rugi tidak akan, dalam apa jua cara, mengubah gaya hidup Klien ini. Klien bersetuju untuk segera memaklumkan GMI jika keadaan kewangan Klien berubah sedemikian rupa sehingga mengurangkan Nilai Bersih Klien dan/atau Modal Berisiko.

  PROSEDUR ANTI PENGUBAHAN WANG HARAM.

  Chevron button

  Klien bersetuju dan mengakui perkara berikut: a) Pengesahan Identiti. Untuk membantu kerajaan memerangi pembiayaan keganasan dan aktiviti pengubahan wang haram, GMI dikehendaki mendapatkan, mengesahkan dan merekodkan maklumat yang mengenal pasti setiap orang yang membuka akaun dengan GMI. Apabila Klien membuka akaun, GMI dikehendaki mengumpul maklumat seperti berikut: 1) Nama Klien; 2) tarikh lahir; 3) alamat kekal; dan 4) nombor pengenalan. GMI boleh mengesahkan maklumat identiti Klien dengan melakukan pemeriksaan kredit atau menghendaki Klien memberikan ID kerajaan atau dokumen pengenalan diri yang lain. b) Pemantauan. GMI boleh memantau aktiviti perdagangan dalam akaun untuk menyiasat atau mengenal pasti Pengubahan Wang Haram. c) BANK-BANK YANG DILARANG. GMI dilarang menjalankan perniagaan dengan entiti-entiti berikut (“Seksyen 311 entiti”): Banco Delta Asia; VEF Banka; Commercial Bank of Syria; Syrian Lebanese Commercial Bank; Myanmar Mayflower Bank; Asia Wealth Bank; Mana-mana institusi perbankan Burma, termasuk cawangan asing; Dan mana-mana subsidiari entiti di atas. Ini bermakna bahawa Klien tidak boleh, secara langsung atau tidak langsung, mendepositkan wang ke dalam akaun dagangan GMI daripada entiti Seksyen 311. Begitu juga Klien, secara langsung atau tidak langsung, tidak boleh mengeluarkan wang dari akaun dagangan GMI kepada mana-mana entiti Seksyen 311. Jika kami menyedari bahawa mana-mana entiti Seksyen 311 dikaitkan dengan akaun dagangan GMI Klien, kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mencegah akses tersebut, termasuk, jika perlu, menamatkan akaun.

  KELULUSAN DAN PENYELENGGARAAN AKAUN.

  Chevron button

  GMI boleh menolak Permohonan Klien atau menutup akaun Klien atas apa jua sebab, mengikut budi bicara tunggal dan mutlak GMI. GMI mungkin menghendaki Klien memberikan maklumat atau dokumentasi tambahan kepada GMI untuk GMI terus memegang akaun Klien. Klien mengakui bahawa GMI boleh, pada bila-bila masa mengikut budi bicara tunggal dan mutlaknya, menyekat perdagangan, pembayaran atau pemindahan. GMI boleh meminda, menukar, menyemak semula, menambah atau mengubah Perjanjian pada bila-bila masa. Dengan meneruskan untuk menerima, mengakses dan/atau menggunakan perkhidmatan yang dinyatakan dalam Perjanjian, selepas sebarang pindaan, perubahan, semakan, penambahan dan/atau pengubahsuaian diterima pakai, Klien menerima dan bersetuju untuk terikat dan mematuhi versi Perjanjian yang dikemas kini tersebut. GMI juga boleh mengenakan yuran tidak aktif, jika tiada aktiviti perdagangan pada akaun Klien, , seperti yang dinyatakan di bawah dalam peruntukan 15 Perjanjian ini.

  Perjanjian yang terkini akan disiarkan di laman Web GMI www.gmimarkets.com. Klien memahami bahawa Perjanjian ini tidak boleh diubah suai oleh apa-apa penyataan lisan atau pindaan bertulis yang Klien ingin lakukan kepada Perjanjian tanpa penerimaan bertulis daripada Peguam Utama GMI.

  JENIS-JENIS AKAUN

  Chevron button

  Akaun demo – sebuah akaun yang dibiayai dengan wang maya, membolehkan bakal klien/Klien untuk mencuba platform dagangan dan pelbagai cirinya sebelum membuat keputusan untuk membuat satu akaun nyata.

  Akaun Nyata – sebuah akaun yang memberikan Klien keupayaan untuk berdagang dengan wang sendiri. GMI membenarkan untuk membuka pelbagai jenis akaun termasuk, tetapi tidak terhad kepada

  • Akaun Standard
  • Akaun Bonus
  • Akaun ECN
  • Akaun Sen
  • Akaun MAM (Pengurus Berbilang Akaun)
  • Akaun CT (Salin Perdagangan) (seperti yang diperincikan dalam Tambahan kepada Perjanjian “SALIN PERDAGANGAN”)

  KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN.

  Chevron button

  Klien bersetuju dan mengakui bahawa Klien ialah pemilik eksklusif dan bertanggungjawab sepenuhnya, bersama dan berasingan jika berkenaan, terhadap kerahsiaan dan perlindungan nombor akaun dan kata laluan Klien yang membolehkan Klien membuat pesanan dalam talian dan akses kepada sistem perdagangan elektronik GMI. Jika Klien gagal mematuhi klausa-klausa ini, maka dia akan bertanggungjawab ke atas kerugian yang diakibatkannya. Klien seterusnya bersetuju bahawa Klien akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti termasuk transaksi pembrokeran yang timbul daripada penggunaan nombor akaun dan kata laluan Klien. Klien bersetuju untuk menanggung rugi dan melindungi GMI terhadap segala kemudaratan daripada: jika mana-mana orang lain yang menggunakan maklumat sulit Klien memberikan arahan kepada GMI yang mungkin bertentangan dengan arahan Klien. Klien akan segera memaklumkan GMI secara bertulis atau melalui e-mel tentang apa-apa kehilangan, kecurian atau penggunaan tanpa kebenaran nombor akaun dan/atau kata laluan klien.

  TIADA NASIHAT DAN TIADA PENGESYORAN.

  Chevron button

  Klien mengakui bahawa GMI tidak dan tidak akan memberi nasihat pelaburan, guaman atau cukai atau membuat cadangan dagangan. Klien mengakui bahawa GMI TIDAK membuat representasi mengenai implikasi cukai atau perlakuan kontrak pertukaran asing. Klien bersetuju bahawa Klien ialah pelabur yang mengarahkan sendiri dan semua pesanan yang dimasukkan adalah tidak diminta dan berdasarkan keputusan pelaburan Klien sendiri atau keputusan pelaburan oleh wakil Klien yang diberi kuasa. Klien bersetuju bahawa GMI mahupun mana-mana pekerjanya mungkin merupakan wakil Klien yang diberi kuasa sewajarnya dan bahawa Klien tidak akan meminta atau bergantung kepada GMI atau mana-mana pekerjanya untuk mana-mana nasihat tersebut. Klien memahami bahawa Klien BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP semua pesanan yang dimasukkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada kelayakan berdagang, bilangan dagangan yang dimasukkan, kesesuaian mana-mana dagangan, strategi pelaburan dan risiko yang berkaitan dengan setiap dagangan, dan tidak akan mempertanggungjawabkan GMI atau mana-mana pekerjanya atas keputusan pelaburan tersebut. Klien selanjutnya memahami bahawa GMI TIDAK DAN TIDAK AKAN mengkaji kewajaran atau kesesuaian apa-apa transaksi yang dilaksanakan atau strategi pelaburan yang digunakan dalam akaun Klien. Klien dengan ini bersetuju untuk melindungi GMI dan para pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap segala kemudaratan daripada apa-apa liabiliti, kewangan atau sebaliknya, atau perbelanjaan (termasuk yuran dan pembayaran peguam), yang ditanggung akibat daripada apa-apa kerugian atau ganti rugi. Klien mungkin terjejas berkenaan dengan apa-apa keputusan, arahan, transaksi atau strategi yang diguna pakai dalam akaun Klien oleh Klien atau wakil Klien yang diberi kuasa, atau akibat daripada apa-apa pelanggaran oleh Klien terhadap mana-mana perjanjian, representasi, pengakuan atau jaminan di sini.

  CADANGAN DAGANGAN.

  Chevron button

  GMI mungkin dari semasa ke semasa menawarkan berita pasaran, ulasan, carta dan analisis, analisis prestasi dagangan, produk atau perkhidmatan berasaskan isyarat dan alat sokongan perdagangan yang lain (“Alat Dagangan”). Alat Dagangan bersifat umum dan tidak dan tidak akan mengambil kira objektif peribadi, keadaan kewangan atau keperluan Klien. Sebelum menggunakan Alat Dagangan, Klien harus mempertimbangkan kesesuaiannya, dengan mempertimbangkan objektif peribadinya, situasi dan keperluan kewangannya. Klien mengakui bahawa: (i) apa-apa cadangan dan maklumat pasaran yang disampaikan kepada Klien oleh GMI atau oleh mana-mana orang dalam syarikat, tidak merupakan tawaran untuk menjual atau mendapatkan tawaran untuk membeli mana-mana kontrak pertukaran asing, cadangan dan maklumat tersebut, walaupun berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada sumber yang dipercayai oleh GMI sebagai boleh diharap, mungkin berdasarkan pendapat broker semata-mata dan maklumat tersebut mungkin tidak lengkap dan mungkin tidak dapat disahkan; dan (iii) GMI TIDAK MEMBUAT SEBARANG REPRESENTASI, WARANTI ATAU JAMINAN TENTANG, DAN TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS, KETEPATAN ATAU KESEMPURNAAN APA-APA MAKLUMAT ATAU CADANGAN PERDAGANGAN SEDEMIKIAN YANG DIBERIKAN KEPADA KLIEN. Klien mengakui bahawa GMI dan/atau pegawai, pengarah, gabungan, rakan sekutu, pemegang saham atau wakilnya mungkin mempunyai kedudukan dalam atau mungkin berhasrat untuk membeli atau menjual mata wang, yang tertakluk kepada cadangan pasaran yang diberikan kepada Klien, dan kedudukan pasaran GMI atau mana-mana pegawai, pengarah, gabungan, rakan sekutu, pemegang saham atau wakil tersebut mungkin TIDAK konsisten dengan cadangan yang diberikan kepada Klien oleh GMI. Setakat yang dibenarkan oleh Undang-undang Berkenaan, Klien bersetuju untuk tidak mempertanggungjawabkan GMI, para pengarah, pegawai, pekerja dan ejennya terhadap kerugian atau kerosakan, termasuk yuran guaman, yang mungkin timbul, secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebahagian, daripada: (a) tiada penghantaran, kelewatan penghantaran atau penghantaran yang salah arah mana-mana Alat Dagangan, (b) kandungan yang tidak tepat atau tidak lengkap mana-mana Alat Dagangan atau (c) Pergantungan Klien pada atau penggunaan maklumat dalam mana-mana Alat Dagangan untuk apa-apa tujuan.

  PERKHIDMATAN PERDAGANGAN.

  Chevron button

  Perkhidmatan perdagangan merupakan perkhidmatan pelaksanaan sahaja. Klien akan bertanggungjawab ke atas semua keputusan dan tindakan pelaburan berdasarkan kepada perdagangan yang dilakukan. Ini termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, membuka, menutup atau tidak membuka atau menutup Transaksi.

  Perkhidmatan salin perdagangan merupakan satu bentuk terhad bagi pengurusan pelaburan seperti yang dinyatakan dalam Tambahan kepada Perjanjian “SALIN PERDAGANGAN”. Ini memerlukan pengetahuan dan pengalaman pelaburan Klien dalam salinan perdagangan.

  MARGIN DAN KEPERLUAN DEPOSIT.

  Chevron button

  Klien hendaklah menyediakan dan mengekalkan margin dalam jumlah tersebut dan dalam bentuk sedemikian sebagaimana yang dikehendaki oleh GMI, mengikut budi bicara mutlaknya. Adalah menjadi tanggungjawab Klien untuk memastikan Klien memahami cara margin dikira. GMI boleh menukar keperluan margin pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. GMI mengekalkan hak untuk mengehadkan jumlah dan/atau bilangan kedudukan terbuka yang Klien boleh peroleh atau kekalkan di GMI. GMI berhak untuk menutup mana-mana kedudukan Klien pada bila-bila masa yang ia anggap perlu. GMI tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa kerugian atau ganti rugi yang disebabkan, secara langsung atau tidak langsung, oleh sebarang peristiwa, tindakan atau ketinggalan termasuk tetapi tidak terhad kepada kerugian atau ganti rugi yang berlaku, secara langsung atau tidak langsung, daripada sebarang kelewatan atau ketidaktepatan dalam penghantaran pesanan dan/atau maklumat disebabkan oleh kerosakan dalam atau kegagalan mana-mana kemudahan penghantaran atau komunikasi. Sebagai contoh, dalam keadaan pasaran yang tidak menentu panggilan margin mungkin tertangguh yang menyebabkan kemungkinan margin yang boleh digunakan negatif; panggilan margin boleh berlaku walaupun kedudukan dilindung nilai, dalam bidang kuasa yang mana lindung nilai dibenarkan oleh undang-undang, kerana turun naik kadar pertukaran mata wang atau caj faedah atau kredit harian. Klien bersetuju dan memahami bahawa akaunnya berada di bawah kawalan GMI. GMI boleh mengubah keperluan Margin pada bila-bila masa, tanpa notis terlebih dahulu, dan GMI boleh meminta Margin tambahan pada bila-bila masa GMI percaya bahawa ia adalah berhemat untuk berbuat demikian. GMI boleh mencairkan Transaksi terbuka atau Margin bukan tunai dalam akaun Klien jika Klien gagal memenuhi panggilan margin atau mempunyai baki defisit. GMI boleh mengeluarkan dana dari akaun Klien tanpa notis untuk memenuhi apa-apa obligasi pembayaran Klien kepada Syarikat, termasuk untuk komisen dan yuran.

  GULUNG LAMPAU.

  Chevron button

  GMI boleh, mengikut budi bicara mutlaknya dan tanpa notis, mengimbangi kedudukan terbuka Klien, menggulung lampau kedudukan terbuka Klien ke dalam tempoh masa penyelesaian seterusnya, atau membuat atau menerima penghantaran bagi pihak Klien atas apa-apa terma dan dengan apa-apa kaedah yang dianggap munasabah oleh GMI, mengikut budi bicara mutlaknya. Terma dan/atau kaedah untuk menyampaikan, mengimbangi atau menggulung lampau kedudukan terbuka Klien mungkin berbeza atas dasar Klien-demi-Klien, mengikut budi bicara mutlak GMI. Apa-apa kedudukan yang dipegang dalam akaun Klien pada 5PM EST boleh digulung lampau ke tarikh penyelesaian yang akan datang dan akaun Klien boleh didebitkan atau dikreditkan untuk perbezaan faedah bagi tempoh gulung lampau tersebut.

  PERMINTAAN PEMBATALAN DAN PENGUBAHSUAIAN.

  Chevron button

  Klien mengakui bahawa ia mungkin tidak dapat membatalkan atau mengubah suai pesanan. Klien memahami dan bersetuju bahawa, jika pesanan tidak dapat dibatalkan atau diubah, Klien terikat dengan mana-mana pelaksanaan pesanan asal. GMI tidak bertanggungjawab kepada Klien sekiranya GMI tidak dapat membatalkan atau mengubah pesanan. Klien selanjutnya mengakui bahawa percubaan untuk mengubah atau membatalkan dan mengganti pesanan boleh mengakibatkan pelaksanaan pesanan yang berlebihan, atau pelaksanaan pesanan pendua, bahawa sistem GMI tidak menghalang pelaksanaan yang berlebihan ke atas pesanan pendua daripada berlaku, dan Klien akan bertanggungjawab untuk semua pelaksanaan tersebut. Klien bersetuju untuk tidak menganggap bahawa mana-mana pesanan telah dilaksanakan atau dibatalkan sehingga Klien telah menerima pengesahan daripada GMI berhubung pelaksanaan pesanan. Klien bertanggungjawab untuk mengetahui status pesanan Klien yang belum selesai sebelum memasukkan pesanan tambahan. Klien bersetuju untuk menghubungi GMI sekiranya Klien tidak jelas mengenai status pesanan. Klien bersetuju untuk sentiasa menyemak Penyata Akaun dalam talian Klien untuk mengesahkan status pesanan Klien. Setiap Transaksi yang dibuka atau ditutup untuk akaun Klien adalah sah dan mengikat klien, walaupun sama ada pembukaan atau penutupan Transaksi menyebabkan akaun Klien melebihi apa-apa kredit atau had lain yang dikenakan GMI ke atas Klien. Setiap Transaksi juga sah dan mengikat Klien tanpa mengira sama ada ia disebabkan oleh ketidaktepatan atau kesilapan yang dibuat oleh Klien.

  AKAUN TIDAK AKTIF, DIARKIBKAN DAN DICAIRKAN.

  Chevron button

  A. AKAUN TIDAK AKTIF.Jika tiada aktiviti perdagangan/ deposit/ kedudukan dibuka pada akaun Nyata dalam tempoh 90 (sembilan puluh) hari, akaun Nyata tersebut akan menjadi tidak aktif dan yuran sebanyak 10 USD (sepuluh dolar AS), atau baki di dalam akaun, atau mana-mana yang lebih sedikit jumlahnya, akan ditolak secara automatik daripada akaun Klien pada setiap bulan. Yuran ketidakaktifan akan ditolak daripada akaun tidak aktif untuk tujuan perkhidmatan sehinggalah tiada langsung baki di dalam akaun dorman tersebut. Jika baki akaun Nyata adalah dalam mata wang selain daripada USD, maka jumlah yuran ketidakaktifan yang akan ditolak dalam USD akan dikira pada kadar pertukaran yang ditentukan oleh GMI mengikut budi bicara mutlaknya berdasarkan kepada kadar pasaran wang semasa. Yuran ketidakaktifan dikenakan caj secara eksklusif daripada dana Klien sendiri pada akaun tidak aktif. Dana yang terakru kepada Klien sebagai sebahagian daripada satu atau beberapa program bonus atau promosi lain tidak boleh digunakan untuk membayar bagi perkhidmatan akaun tidak aktif. Akaun tidak aktif boleh diaktifkan semula atas permintaan Klien.

  B. AKAUN YANG DIARKIBKAN.Apabila akaun tidak mempunyai baki untuk menampung yuran ketidakaktifan dan kekal tidak aktif selama 180 (seratus lapan puluh) hari, ia akan diarkibkan secara automatik. Akaun yang diarkibkan tidak boleh diaktifkan semula. Untuk terus berdagang, Klien boleh membuat akaun Nyata yang baharu.

  C. AKAUN YANG DICAIRKAN.Sekiranya berlaku: (a) kematian atau pengisytiharan kehakiman ketidakcekapan Klien; (b) pemfailan petisyen kebankrapan, atau petisyen untuk pelantikan penerima, atau pemulaan mana-mana insolvensi atau prosiding yang serupa oleh atau terhadap Klien; (c) pemfailan lampiran terhadap mana-mana akaun Klien yang dipegang oleh GMI; (d) margin yang tidak mencukupi, atau penentuan GMI bahawa mana-mana cagaran yang didepositkan untuk melindungi satu atau lebih akaun Klien tidak mencukupi, tanpa mengira sebut harga pasaran semasa, untuk melindungi akaun; (e) Kegagalan Klien untuk menyediakan kepada GMI sebarang maklumat yang diminta menurut Perjanjian ini; atau (f) apa-apa keadaan atau perkembangan lain yang difikirkan sesuai oleh GMI untuk perlindungannya, dan mengikut budi bicara mutlak GMI, ia boleh mengambil satu atau lebih, atau mana-mana bahagian, tindakan berikut: (1) menjual atau membeli mana-mana atau semua kontrak mata wang, sekuriti atau harta lain yang dipegang atau dikendalikan untuk Klien; dan (2) membatalkan mana-mana atau semua pesanan atau kontrak tertunggak, atau apa-apa komitmen lain yang dibuat dengan Klien; dan (3) mencairkan akaun. Mana-mana tindakan di atas boleh diambil tanpa permintaan margin atau margin tambahan, tanpa notis terlebih dahulu bagi jual beli atau notis lain kepada Klien, wakil peribadi Klien, waris, pelaksana, pentadbir, pemegang amanah, penerima pusaka atau pemegang serah hak dan tidak kira sama ada kepentingan pemilikan itu adalah milik Klien semata-mata atau dipegang bersama dengan orang lain.

  ARAHAN PENGIMBANGAN TARIKH PENYELESAIAN.

  Chevron button

  Arahan mengimbangi kedudukan Mata Wang dibuka sebelum penyelesaian tiba pada tarikh penyelesaian mesti diberikan kepada GMI sekurang-kurangnya satu (1) hari perniagaan sebelum hari penyelesaian atau nilai. Sebagai alternatif, dana yang mencukupi untuk mengambil penghantaran atau dokumen penghantaran yang diperlukan mestilah berada dalam pemilikan GMI dalam tempoh yang sama yang diterangkan di atas. Sekiranya tiada arahan, dana ataupun dokumen diterima, GMI boleh tanpa notis, sama ada mengimbangi kedudukan Klien atau menggulung kedudukan Klien ke dalam tempoh masa penyelesaian seterusnya atau membuat atau menerima penghantaran bagi pihak Klien atas terma sedemikian dan dengan kaedah sedemikian yang dianggap munasabah oleh GMI mengikut budi bicara mutlaknya.

  CAJ.

  Chevron button

  Klien akan membayar caj tersebut (termasuk, tanpa batasan, penambahan dan penurunan harga, caj penyata, caj akaun terbiar, caj pembatalan pesanan, caj pemindahan akaun, yuran broker pencadang dan pengurus wang, atau caj lain) yang timbul daripada GфMI menyediakan perkhidmatan di bawah ini. GMI boleh menukar cajnya tanpa notis. Semua caj tersebut hendaklah dibayar oleh Klien semasa ia berlaku, atau sebagaimana yang boleh ditentukan oleh GMI mengikut budi bicara mutlaknya, dan Klien dengan ini membenarkan GMI untuk mengeluarkan mana-mana jumlah caj tersebut dari akaun (-akaun) Klien. Semua pembayaran yang akan dibuat di bawah Perjanjian ini, selain pembayaran komisen dan Margin, akan dibayar segera atas permintaan GMI, yang mungkin secara lisan atau bertulis. Setelah dituntut, bayaran tersebut mesti dibayar oleh Klien, dan mesti diterima oleh GMI sepenuhnya dalam dana yang dijelaskan pada akaun Klien. Dalam menentukan sama ada untuk menerima bayaran dari Klien di bawah Terma ini, GMI akan memberi tumpuan penuh kepada kewajipannya di bawah undang-undang berkenaan pencegahan penipuan, menentang pembiayaan pengganas, insolvensi, pengubahan wang haram dan/atau kesalahan cukai. Untuk tujuan ini, GMI boleh atas budi bicara mutlaknya dengan mengambil kira undang-undang, menolak pembayaran daripada Klien atau pihak ketiga dan mengembalikan dana kepada sumber. Khususnya, GMI mungkin tidak menerima pembayaran daripada akaun bank jika ia tidak jelas kepada GMI bahawa akaun bank itu adalah atas nama Klien.

  DEPOSIT DAN PENGELUARAN.

  Chevron button

  GMI tidak akan menerima atau membayar dana Klien dalam mata wang tunai atau setara tunai. Semua urus niaga antara Klien dan GMI akan dilakukan melalui kawat, cek atau kaedah lain yang mana identiti kedua-dua pihak yang menghantar dan menerima boleh disahkan oleh GMI dan yang mana GMI, mengikut budi bicara mutlaknya, akan dianggap sesuai. GMI akan melaksanakan transaksi deposit/pengeluaran hanya antara akaun GMI Klien dan akaun lain yang dipegang atas nama Klien atau yang mana Klien secara jelas menunjukkan pemilikan kepada GMI. Untuk mencegah pengubahan wang haram, penipuan dan aktiviti lain yang tidak dibenarkan, GMI boleh mengehadkan pilihan pengeluaran Klien.

  PENYATA DAN PENGESAHAN.

  Chevron button

  Laporan pengesahan pesanan dan penyata akaun untuk Klien akan dianggap betul dan hendaklah muktamad dan mengikat Klien jika tidak dibantah dengan serta-merta apabila diterima dan disahkan secara bertulis dalam tempoh satu (1) hari bekerja selepas pelaksanaan perintah Klien. GMI akan menyediakan akses kepada Klien untuk melihat akaun Klien pada bila-bila masa dengan log masuk dalam talian melalui Internet. GMI tidak akan memberikan pengesahan perdagangan melalui surat pos. Kegagalan untuk membantah akan dianggap mengesahkan semua tindakan yang diambil oleh GMI atau ejen GMI sebelum Klien menerima laporan tersebut. Kegagalan Klien untuk menerima pengesahan perdagangan tidak akan melepaskan Klien daripada kewajipan untuk membantah seperti yang dinyatakan di sini.

  KOMUNIKASI.

  Chevron button

  Laporan, penyata, pemberitahuan dan komunikasi lain akan dihantar kepada Klien secara elektronik dengan menghantar ke akaun dalam talian Klien atau melalui e-mel ke alamat e-mel pada permohonan Klien, atau ke alamat e-mel lain yang mungkin ditentukan oleh Klien dari semasa ke semasa kepada GMI. GMI tidak bertanggungjawab jika surat-menyurat yang dihantar melalui e-mel tidak diterima oleh Klien atau jika e-mel tertangguh, tidak kira sama ada kelewatan atau kegagalan menerima surat-menyurat itu disebabkan oleh GMI atau pihak ketiga. Semua komunikasi yang dihantar melalui e-mel akan dianggap dihantar oleh GMI apabila disiarkan atau dihantar dan dianggap dihantar kepada Klien secara peribadi, sama ada sebenarnya diterima oleh Klien atau tidak. Jika pada bila-bila masa Klien tidak dapat, atas apa jua sebab, untuk berkomunikasi dengan Syarikat, GMI tidak menerima sebarang komunikasi yang dihantar oleh Klien, atau Klien tidak menerima komunikasi yang dihantar oleh GMI berdasarkan Perjanjian ini, GMI tidak akan: (a) bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, ganti rugi atau kos yang dialami oleh Klien akibat dari sebarang tindakan, kesilapan, kelewatan atau peninggalan yang berlaku yang mana kerugian, ganti rugi atau kos tersebut adalah akibat ketidakupayaan Klien untuk membuka Transaksi; dan (b) kecuali jika ketidakupayaan Klien untuk berkomunikasi dengan GMI adalah hasil daripada penipuan Syarikat, keingkaran atau kecuaian yang disengajakan, bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian, ganti rugi atau kos yang dialami oleh Klien akibat daripada sebarang tindakan, kesilapan, peninggalan atau kelewatan yang disebabkan oleh ketidakupayaan untuk berkomunikasi termasuk tanpa batasan, jika kerugian, ganti rugi atau kos tersebut adalah hasil daripada ketidakupayaan Klien untuk menutup Transaksi. Klien mengakui dan bersetuju bahawa mana-mana komunikasi yang dihantar oleh Klien atau bagi pihaknya dibuat atas risiko Klien dan dia membenarkan GMI untuk bergantung dan bertindak, dan dianggap sebagai diberi kuasa sepenuhnya dan mengikat Klien, apa-apa komunikasi (sama ada secara bertulis atau tidak) yang semunasabahnya dipercayai oleh Syarikat telah dihantar oleh Klien atau bagi pihak Klien oleh mana-mana ejen atau perantara yang GMI semunasabahnya percaya telah dibenarkan oleh Klien. Klien mengakui dan bersetuju bahawa Syarikat akan bergantung pada nombor akaun Klien dan/atau kata laluan dan/atau Butiran Keselamatan untuk mengenal pasti Klien dan Klien bersetuju bahawa dia tidak akan mendedahkan butiran ini kepada mana-mana orang yang tidak dibenarkan oleh Klien. Jika Klien mengesyaki bahawa nombor akaun dan/atau kata laluannya dan/atau Butiran Keselamatan telah diketahui atau mungkin digunakan oleh mana-mana orang lain, Klien mesti memaklumkan Syarikat dengan segera.

  E-MEL DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK.

  Chevron button

  Semua e-mel yang dihantar kepada dan daripada GMI adalah tertakluk kepada pemantauan, semakan atau pendedahan kepada seseorang selain daripada Klien atau penerima yang dimaksudkan oleh Klien. Klien mengakui bahawa mungkin terdapat kelewatan dalam e-mel yang diterima oleh penerima yang dimaksudkan oleh Klien. Klien dengan ini bersetuju untuk melindungi GMI daripada segala kemudaratan atas apa-apa kelewatan dalam penghantaran e-mel tanpa mengira sama ada kelewatan itu disebabkan oleh GMI atau pihak ketiga. E-mel yang dihantar kepada dan dari alamat GMI mungkin disimpan oleh sistem e-mel korporat GMI. Klien bersetuju untuk tidak menggunakan e-mel untuk menghantar pesanan untuk membeli atau menjual mata wang dan selanjutnya bersetuju bahawa GMI tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa tindakan yang diambil atau apa-apa ketinggalan untuk bertindak akibat daripada mana-mana mesej e-mel yang Klien hantar kepada GMI. Komunikasi elektronik dengan GMI melalui laman Web kami, peranti wayarles atau perkhidmatan nada sentuh juga tertakluk kepada pemantauan, semakan oleh atau pendedahan kepada seseorang selain daripada penerima dan komunikasi tersebut boleh dikekalkan oleh GMI.

  GMI boleh berkomunikasi dengan Klien melalui telefon, surat, e-mel atau mesej teks atau dengan menyiarkan mesej pada salah satu Perkhidmatan Perdagangan Elektroniknya dan Klien memberi persetujuan kepada GMI untuk menelefon Klien pada bila-bila masa. Syarikat akan menggunakan alamat, telefon atau alamat e-mel yang dinyatakan pada borang pembukaan akaun Klien atau alamat lain yang sedemikian, telefon atau alamat e-mel kerana Klien kemudiannya boleh memaklumkan kepada GMI atau mana-mana alamat e-mel yang diperuntukkan kepada Klien dalam Perkhidmatan Perdagangan Elektronik.

  RAKAMAN.

  Chevron button

  Klien bersetuju dan mengakui bahawa semua perbualan mengenai akaun Klien antara Klien dan kakitangan GMI boleh direkodkan secara elektronik dengan atau tanpa menggunakan peranti nada amaran automatik. Klien selanjutnya bersetuju untuk menggunakan rakaman dan transkrip tersebut sebagai bukti oleh salah satu pihak berkaitan dengan mana-mana pertikaian atau prosiding yang mungkin timbul yang melibatkan Klien atau GMI memusnahkan rakaman tersebut secara berkala mengikut prosedur perniagaan GMI yang telah ditetapkan dan Klien dengan ini menyetujui pemusnahan tersebut.

  TANGGUNGJAWAB GMI.

  Chevron button

  GMI tidak akan bertanggungjawab atas kelewatan penghantaran pesanan kerana kerosakan atau kegagalan kemudahan penghantaran atau komunikasi, gangguan kuasa elektrik atau untuk apa-apa sebab lain di luar kawalan atau jangkaan GMI. GMI tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul daripada keingkaran mana-mana ejen atau mana-mana pihak lain yang digunakan oleh GMI di bawah perjanjian ini.

  RISIKO TURUN NAIK MATA WANG.

  Chevron button

  Jika Klien mengarahkan GMI untuk memasuki mana-mana transaksi pertukaran asing: (a) apa-apa keuntungan atau kerugian yang timbul akibat turun naik kadar pertukaran yang mempengaruhi mata wang tersebut adalah sepenuhnya untuk akaun dan risiko Klien; (b) semua deposit awal dan seterusnya untuk tujuan margin hendaklah dibuat dalam USD, atau mata wang lain yang boleh dipilih untuk diterima oleh GMI, dalam jumlah yang diperlukan oleh GMI mengikut budi bicara mutlaknya, dengan deposit berikutnya dalam mata wang yang sama dengan deposit awal; dan (c) GMI diberi kuasa untuk menukar dana dalam akaun Klien untuk margin ke dalam dan daripada mata wang asing tersebut pada kadar pertukaran yang ditentukan oleh GMI mengikut budi bicara mutlaknya berdasarkan kadar pasaran wang semasa.

  PENGAKUAN RISIKO.

  Chevron button

  Klien mengakui pelaburan dalam urus niaga pertukaran asing leveraj adalah spekulatif, melibatkan tahap risiko yang tinggi, dan sesuai hanya untuk orang yang boleh menanggung risiko kehilangan deposit margin mereka. Klien memahami bahawa kerana margin yang rendah biasanya diperlukan dalam perdagangan kontrak pertukaran asing, perubahan harga dalam perdagangan kontrak pertukaran asing boleh menyebabkan kehilangan deposit margin Klien. Klien menjamin bahawa Klien bersedia dan mampu, dari segi kewangan dan sebaliknya, untuk menanggung risiko perdagangan kontrak pertukaran asing, dan dengan pertimbangan GMI yang menyimpan akaunnya, Klien bersetuju untuk TIDAK mempertanggungjawabkan GMI atas kerugian yang ditanggung kerana mengikuti cadangan atau syor dagangannya atau oleh pekerja, ejen atau wakilnya. Klien mengakui bahawa jaminan keuntungan atau kebebasan daripada kerugian adalah mustahil dalam perdagangan pertukaran asing. Klien mengakui bahawa Klien TIDAK menerima sebarang jaminan daripada GMI atau daripada mana-mana wakilnya atau mana-mana ejen pencadang atau entiti lain yang Klien mengendalikan akaun GMI beliau dengannya dan belum memeterai perjanjian ini sebagai pertimbangan atau bergantung pada jaminan atau representasi yang serupa.

  TIADA PERJANJIAN BERASINGAN.

  Chevron button

  Klien mengakui bahawa Klien tidak mempunyai perjanjian berasingan dengan broker Klien atau mana-mana pekerja atau ejen GMI mengenai dagangan dalam akaun GMI klien, termasuk mana-mana perjanjian untuk menjamin keuntungan atau mengehadkan kerugian dalam akaun Klien. Klien memahami bahawa Klien adalah di bawah kewajipan untuk memaklumkan kepada Jabatan Pematuhan GMI dengan segera secara bertulis mengenai mana-mana perjanjian jenis ini. Selanjutnya, Klien memahami bahawa apa-apa representasi yang dibuat oleh sesiapa sahaja mengenai akaun Klien yang berbeza daripada sebarang pernyataan yang diterima oleh Klien daripada GMI mesti dibawa kepada perhatian Jabatan Pematuhan GMI dengan segera secara bertulis. Klien memahami bahawa Klien mesti membenarkan setiap transaksi sebelum pelaksanaannya melainkan Klien telah mengagihkan budi bicara kepada pihak lain dengan menandatangani surat kuasa wakil terhad (“LPOA”) GMI. Sebarang transaksi yang dipertikaikan mesti dibawa kepada perhatian Jabatan Pematuhan GMI selaras dengan keperluan notis Perjanjian ini. Klien setuju menanggung rugi dan melindungi GMI terhadap segala kemudaratan daripada semua ganti rugi atau liabiliti yang disebabkan oleh kegagalan Klien untuk memaklumkan Jabatan Pematuhan GMI dalam masa satu (1) hari bekerja mengenai mana-mana kejadian yang disebut di sini. Semua notis yang diperlukan di bawah seksyen ini hendaklah dihantar kepada GMI di pejabat utamanya.

  AKAUN BERSAMA.

  Chevron button

  ika akaun ini dipegang oleh lebih daripada satu orang, semua pemegang akaun bersama bertanggungjawab secara bersama dan berasingan kepada GMI untuk mana-mana dan semua kewajipan yang timbul daripada transaksi dalam akaun dan bersetuju untuk terikat dengan semua terma dan syarat Perjanjian ini dan perjanjian bertulis lain yang berkaitan dengan akaun tersebut. Di samping itu, setiap orang yang dinamakan pada akaun mempunyai kuasa: a) berdagang untuk akaun, b) untuk menerima semua surat-menyurat dan dokumen berkenaan dengan akaun; c) untuk menerima, mendepositkan atau mengeluarkan wang dari akaun; d) untuk melaksanakan perjanjian yang berkaitan dengan akaun;, dan e) untuk berurusan dengan GMI sepenuhnya dalam semua perkara. GMI mempunyai kuasa untuk mewajibkan tindakan bersama oleh pihak-pihak akaun dalam hal-hal akaun. GMI mempunyai pemilikan ke atas keselamatan akaun secara individu atau bersama. Sekiranya GMI menerima notis pertikaian antara, atau arahan yang bercanggah daripada pemegang akaun bersama, GMI boleh, tetapi tidak diwajibkan untuk, meletakkan sekatan pada akaun, termasuk sekatan pengeluaran atau pemindahan dari akaun, hingga GMI menerima dokumentasi yang memuaskan bahawa percanggahan itu telah diselesaikan atau semua pemegang akaun bersama memberikan arahan bersama kepada GMI. Sekiranya berlaku kematian mana-mana pemegang akaun, pemegang akaun yang masih hidup hendaklah dengan serta-merta memberikan notis bertulis kepada GMI, dan GMI, sebelum atau setelah menerima notis tersebut, boleh mengambil tindakan tersebut, memulakan prosiding tersebut, memerlukan surat-surat tersebut, mengekalkan bahagian akaun tersebut, dan mengehadkan transaksi dalam akaun yang GMI anggap wajar untuk melindungi GMI daripada sebarang cukai, liabiliti, penalti atau kerugian di bawah mana-mana undang-undang yang ada sekarang atau yang akan datang atau sebaliknya. Estet mana-mana pemegang akaun yang meninggal dunia akan bertanggungjawab, dan yang masih hidup akan terus bertanggungjawab, kepada GMI untuk semua kewajipan dalam akaun dengan cara apa pun yang terhasil daripada penyempurnaan transaksi yang dimulakan sebelum penerimaan notis bertulis oleh GMI mengenai kematian si mati, atau ditanggung dalam pembubaran akaun, atau pelarasan kepentingan pihak masing-masing. Setiap pemegang akaun dianggap mempunyai bahagian yang sama.

  AKAUN YANG DIURUSKAN.

  Chevron button

  Berkenaan dengan akaun yang diuruskan, Pengurus Wang ialah orang atau entiti yang diberi kuasa untuk membuat keputusan berkenaan dengan akaun bagi pihak pemilik benefisial akaun, termasuk pemegang amanah, penyimpan, pemulihara, penjaga, pelaksana, pentadbir, peguam atau penasihat pelaburan atau orang lain yang Klien telah memberikan kuasa perdagangan ke atas akaun. Klien memahami dan bersetuju bahawa GMI boleh, tetapi tidak perlu, menyemak apa-apa tindakan atau ketiadaan tindakan oleh Pengurus Wang berkenaan dengan akaun dan tidak bertanggungjawab untuk menentukan sama ada tindakan atau ketiadaan tindakan Pengurus Wang memenuhi standard penjagaan yang berkenaan dengan pengendalian akaun Pengurus Wang tersebut. Klien selanjutnya memahami dan bersetuju bahawa GMI tidak bertanggungjawab untuk menentukan kesahihan status seseorang atau entiti atau kapasiti untuk berkhidmat sebagai Pengurus Wang. Klien bersetuju untuk melindungi GMI dan para pegawai, pengarah, pekerja, ejen dan sekutunya terhadap segala kemudaratan daripada apa-apa liabiliti, tuntutan atau perbelanjaan, termasuk yuran dan pembayaran peguam, seperti yang ditanggung, untuk tindakan atau bukan tindakan Pengurus Wang Klien.

  PINDAAN.

  Chevron button

  Klien dengan ini bersetuju bahawa GMI boleh meminda Perjanjian ini melalui Notis Bertulis termasuk tetapi tidak terhad kepada menghantar e-mel mengenai pindaan Perjanjian ini kepada Klien atau dengan menerbitkan Perjanjian yang dipinda di laman web rasmi Syarikat apabila perlu. Dan Klien akan dianggap terikat dengan terma pindaan tersebut di bawah Perjanjian ini selepas GMI menghantar Notis Bertulis mengenai pindaan tersebut terhadap terma Perjanjian ini kepada Klien atau telah menerbitkan Perjanjian yang dipinda di laman web rasminya. Sebarang perjanjian yang dipinda akan menggantikan mana-mana perjanjian terdahulu antara GMI mengenai perkara yang sama dan akan mentadbir apa-apa Transaksi yang dilakukan pada waktu selepas, atau tertunggak pada, tarikh edisi baharu berkuat kuasa.

  KEBOLEHASINGAN.

  Chevron button

  Perjanjian ini, sebarang lampiran kepadanya, dan terma dan syarat yang terkandung dalam pernyataan dan pengesahan, mengandungi keseluruhan perjanjian antara pihak-pihak berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini. Sekiranya mana-mana peruntukan atau syarat Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan oleh mahkamah mana pun, atau agensi atau badan pengawalseliaan atau pengawalseliaan sendiri, peruntukan tersebut akan dianggap diubah, atau, jika perlu, dibatalkan untuk mematuhi mahkamah yang relevan, atau agensi atau badan pengawalseliaan atau pengawalseliaan sendiri. Kesahan peruntukan dan syarat yang tinggal tidak akan terjejas, dan Perjanjian ini akan dilaksanakan seolah-olah peruntukan atau syarat yang tidak sah atau tidak dapat dikuatkuasakan tersebut tidak terkandung di sini.

  KESAN MENGIKAT.

  Chevron button

  Perjanjian ini akan berterusan dan akan merangkumi, secara individu dan kolektif, semua akaun Klien pada bila-bila masa dibuka atau dibuka semula dengan GMI tanpa mengira sebarang perubahan atau perubahan-perubahan pada bila-bila masa dalam kakitangan GMI atau pengganti, pemegang serah hak atau sekutunya. Perjanjian ini termasuk semua kebenaran, akan berlaku untuk kepentingan GMI dan penggantinya dan penyerah haknya, sama ada melalui penggabungan, penyatuan atau sebaliknya, dan akan mengikat Klien dan/atau estet, pelaksana, pemegang amanah, pentadbir, wakil undang-undang, pengganti dan pemegang serah hak Klien. Dengan ini Klien mengesahkan semua transaksi dengan GMI yang dilaksanakan sebelum tarikh Perjanjian ini, dan bersetuju bahawa hak dan kewajipan Klien yang berkenaan dengannya hendaklah ditadbir oleh syarat-syarat Perjanjian ini.

  PENAMATAN.

  Chevron button

  Perjanjian ini akan berkuat kuasa sehingga penamatan, dan boleh ditamatkan oleh Klien pada bila-bila masa ketika Klien tidak mempunyai kedudukan terbuka dan tiada liabiliti yang dipegang oleh atau terhutang kepada GMI setelah penerimaan sebenar oleh GMI notis penamatan bertulis melalui e-mel, atau pada bila-bila masa oleh GMI setelah penghantaran notis bertulis penamatan kepada Klien; dengan syarat, bahawa penamatan sedemikian tidak akan melepaskan mana-mana pihak daripada apa-apa kewajipan yang dinyatakan dalam Perjanjian ini dan tidak akan membebaskan Klien daripada apa-apa kewajipan yang timbul daripada urus niaga terdahulu yang dibuat berkaitan dengan Perjanjian ini. Mana-mana penggantungan atau penamatan Perjanjian ini tidak akan menjejaskan apa-apa kewajipan yang mungkin telah ditanggung oleh mana-mana pihak berhubung dengan sebarang Transaksi tertunggak atau apa-apa hak atau kewajipan undang-undang yang mungkin telah timbul di bawah Perjanjian ini atau apa-apa Transaksi yang dibuat di bawahnya. Selepas penamatan Perjanjian ini, Klien akan membayar kepada GMI apa-apa yuran atau komisen yang perlu dibayar dan, selepas penyelesaian mana-mana jumlah wang tertunggak tersebut, GMI akan menutup akaun Klien.

  GANTI RUGI.

  Chevron button

  Klien setuju menanggung rugi dan melindungi GMI, sekutu, pekerja, ejen, pengganti dan pemegang serah haknya terhadap segala kemudaratan daripada dan terhadap mana-mana dan semua liabiliti, kerugian, ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang ditanggung oleh GMI yang timbul daripada kegagalan Klien untuk melaksanakan tanggungjawab Klien di sini dengan sepenuhnya dan tepat pada masanya atau sekiranya mana-mana representasi dan jaminan gagal menjadi kenyataan dan betul. Klien juga bersetuju membayar dengan segera kepada GMI semua ganti rugi, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran peguam, yang ditanggung oleh GMI dalam penguatkuasaan mana-mana peruntukan Perjanjian ini dan perjanjian lain antara GMI dan Klien. Klien juga bersetuju bahawa dia tidak akan mempertanggungjawabkan GMI atas sebarang kerugian, liabiliti, penghakiman, tindakan guaman, tindakan, prosiding, tuntutan, ganti rugi dan/atau kos yang ditanggung oleh Klien akibat atau yang timbul daripada sebarang tindakan atau peninggalan oleh mana-mana orang yang mendapat akses kepada akaun Klien dengan menggunakan nombor akaun dan/atau kata laluan Klien yang ditetapkan dan/atau Butiran Keselamatan, sama ada Klien membenarkan akses tersebut atau tidak.

  GMI tidak akan bertanggungjawab atas sebarang keingkaran, peninggalan, kesilapan atau kesalahan oleh mana-mana pihak ketiga atau Syarikat Bersekutu selain daripada akibat kecuaian, penipuan atau keingkaran disengajakan oleh GMI sendiri berhubung dengan pelantikan pihak ketiga tersebut.

  Maklumat tertentu berkaitan dengan perkhidmatan GMI disediakan oleh pihak ketiga dan Syarikat tidak bertanggungjawab untuk apa-apa ketidaktepatan, kesilapan atau peninggalan dalam maklumat yang mereka berikan kepada GMI kecuali jika ketidaktepatan tersebut, kesilapan atau peninggalan tersebut disebabkan oleh kecuaian, penipuan atau keingkaran secara sengaja Syarikat sendiri berhubung dengan pelantikan pihak ketiga tersebut.

  Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GMI tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami oleh Klien akibat daripada: (a) sebarang kelewatan atau kecacatan dalam atau kegagalan keseluruhan atau mana-mana bahagian perisian Perkhidmatan Perdagangan Elektronik GMI atau mana-mana sistem atau pautan rangkaian atau apa-apa cara komunikasi lain; atau (b) apa-apa virus komputer, cacing, bom perisian atau item serupa yang diperkenalkan ke dalam perkakasan atau perisian komputer Klien melalui Perkhidmatan Perdagangan Elektronik GMI, kecuali jika kerugian, kos atau perbelanjaan tersebut adalah hasil daripada kecuaian, penipuan atau keingkaran disengajakan oleh GMI sendiri.

  Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GMI tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian, kos atau perbelanjaan yang dialami oleh Klien akibat daripada: (a) sebarang ketidakupayaan oleh Klien untuk membuka atau menutup Transaksi; atau (b) sebarang sebab di luar kawalan munasabah GMI dan kesannya di luar kawalan munasabah GMI untuk dielakkan.

  Tanpa prasangka terhadap mana-mana Terma lain dalam Perjanjian ini, GMI tidak akan mempunyai liabiliti kepada Klien berhubung dengan apa-apa kerugian yang merupakan kesan sampingan kerugian atau ganti rugi utama dan yang bukan merupakan akibat yang dapat diramalkan akibat pelanggaran Perjanjian ini termasuk, tanpa batasan, kehilangan perniagaan, kehilangan keuntungan, kegagalan untuk mengelakkan kerugian, kehilangan data, kehilangan atau kerosakan data, kehilangan nama baik atau reputasi, disebabkan oleh apa-apa tindakan atau peninggalan GMI di bawah Perjanjian ini.

  PERSETUJUAN PERDAGANGAN SILANG.

  Chevron button

  Yang bertandatangan di bawah ini mengakui dan bersetuju bahawa GMI boleh bertindak sebagai pihak balas kepada Klien untuk mana-mana dagangan yang dilakukan ke dalam akaun yang bertandatangan di bawah ini. Pihak yang bertandatangan di bawah ini bersetuju dengan apa-apa transaksi sedemikian, tertakluk kepada batasan dan syarat, jika ada, yang terkandung dalam Kaedah-Kaedah atau Peraturan-Peraturan mana-mana bank, institusi, bursa atau lembaga perdagangan yang mana perintah beli atau jual sedemikian dilaksanakan, dan tertakluk kepada batasan dan syarat.

  TERMA DAN TAJUK.

  Chevron button

  Istilah “GMI” hendaklah dianggap termasuk Global Market Index, sebuah Peniaga Sekuriti yang dikawal selia dan diberi lesen oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan Vanuatu dengan nombor Syarikat 14646. Ia didaftarkan di Vanuatu dengan alamat berdaftar di BP 1276, Govant Building, Port Vila, Vanuatu, sekutu, bahagian, pengganti dan pemegang serah haknya; istilah “Klien” hendaklah bermaksud pihak (atau pihak-pihak) yang melaksanakan Perjanjian; dan istilah “Perjanjian” hendaklah termasuk semua perjanjian dan kebenaran lain yang dilaksanakan oleh Klien berkaitan dengan penyelenggaraan akaun Klien dengan GMI tanpa mengira bila dilaksanakan. Tajuk perenggan dalam Perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan rujukan sahaja dan tidak dianggap mengehadkan kebolehgunaan atau menjejaskan makna mana-mana peruntukannya.

  PENERIMAAN.

  Chevron button

  Perjanjian ini tidak boleh dianggap diterima oleh GMI mahupun menjadi kontrak yang mengikat antara Klien dan GMI sehingga maklumat Klien disahkan dan diluluskan oleh GMI.

  BIDANG KUASA, TEMPAT, PENEPIAN PERBICARAAN JURI DAN PEMENDEKKAN TEMPOH BATASAN.

  Chevron button

  Klien bersetuju bahawa mana-mana tindakan sivil atau prosiding undang-undang lain antara GMI atau pekerja atau ejennya, di satu pihak, dan Klien di pihak lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau akaun Klien hendaklah dibawa, didengar dan diselesaikan hanya oleh entiti undang-undang yang terletak di Republik Vanuatu dan Klien dengan ini mengetepikan perbicaraan oleh juri dalam sebarang tindakan atau prosiding tersebut dan mengetepikan hak untuk memindahkan prosiding tersebut ke lokasi lain. Tiada tindakan, tanpa mengira bentuk, yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini atau urus niaga di bawah ini boleh dibawa oleh Klien lebih daripada satu tahun selepas punca tindakan timbul. Klien dengan ini mengemukakan dan bersetuju dengan bidang kuasa peribadi di mana-mana mahkamah Republik Vanuatu.

  UNDANG-UNDANG DAN BIDANG KUASA YANG MENTADBIR.

  Chevron button

  Perjanjian ini, dan hak dan kewajipan pihak-pihak di sini, akan ditadbir oleh, ditafsirkan dan dikuatkuasakan dalam semua aspek oleh undang-undang Republik Vanuatu tanpa mengambil kira pilihan prinsip undang-undang.

  PENGGUNAAN LAMAN WEB GMI.

  Chevron button

  Laman Web merujuk kepada laman Web GMI (www.gmimarkets.com dan laman web tambahan yang mungkin didaftarkan oleh GMI). Laman web menyediakan Klien dengan kandungan dan maklumat. Kandungan pada laman Web disediakan sebagai kemudahan tetapi mungkin tidak tepat atau bukan terkini. Klien bersetuju setiap masa untuk bergantung pada pengesahan dan penyata transaksi Klien sebagai rekod rasmi akaun Klien. Maklumat tidak berkaitan secara khusus dengan Akaun. Maklumat ialah maklumat kewangan atau pelaburan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada GMI yang disediakan oleh GMI kepada Klien, yang merangkumi data pasaran, berita, penyelidikan, analisis kewangan, ulasan atau alat. Maklumat pada laman web disediakan daripada sumber yang dipercayai boleh diharap tetapi tidak dapat dijamin. Maklumat yang disediakan di laman Web kami tidak disesuaikan untuk Klien dan Klien memahami bahawa maklumat yang diberikan kepada Klien bukan cadangan kepada Klien mengenai kesesuaian pembelian dan / atau penjualan mana-mana mata wang. GMI boleh tanpa notis kepada Klien menukar, menyemak, mengubah, menambah, menaik taraf, memadam atau menghentikan mana-mana bahagian laman Web GMI. Laman Web mungkin mengandungi hiperpautan ke laman web pihak ketiga. GMI tidak bertanggungjawab terhadap maklumat atau kandungan yang disediakan oleh laman web pihak ketiga tersebut.

  DATA PASARAN, BERITA DAN MAKLUMAT LAIN.

  Chevron button

  Klien bersetuju bahawa data pasaran, berita dan maklumat lain yang tersedia untuk Klien melalui laman Web kami adalah untuk kegunaan peribadi Klien dan bahawa Klien tidak akan menghantar semula atau menerbitkan semula maklumat ini dalam apa jua bentuk tanpa kebenaran bertulis daripada GMI.

  PENGGUNAAN MAKLUMAT PERIBADI KLIEN.

  Chevron button

  GMI hanya akan menggunakan maklumat peribadi Klien seperti yang dinyatakan dalam Pernyataan Dasar GMI di sini.

  PERISTIWA FORCE MAJEURE.

  Chevron button

  Syarikat boleh, menurut pendapatnya yang munasabah, menentukan bahawa keadaan kecemasan atau keadaan pasaran yang luar biasa wujud (“Peristiwa Force Majeure”), dalam hal ini GMI akan mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memaklumkan kepada Klien. Peristiwa Force Majeure termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (a) apa-apa tindakan, peristiwa atau kejadian (termasuk, tanpa batasan, sebarang darurat negara, mogok, rusuhan atau kekecohan awam, tindakan kerajaan, tindakan keganasan, wabak atau ancaman peperangan atau permusuhan, bencana alam, gempa bumi, wabak, kemalangan, kebakaran, banjir, ribut petir, kerosakan (b) gangguan atau pincang tugas bekalan elektrik, elektronik, peralatan komunikasi atau kegagalan pembekal, rusuhan awam, peruntukan berkanun, sekatan masuk, atau apa-apa malapetaka antarabangsa, krisis ekonomi atau politik lain, atau bencana alam) yang, pada pendapat munasabah GMI, menghalang GMI daripada mengekalkan pasaran yang teratur dalam satu atau lebih Instrumen; (c) penggantungan, pembubaran atau penutupan mana-mana pasaran atau pengabaian atau kegagalan mana-mana kejadian yang berkaitan dengan Sebut harga GMI, atau pengenaan had atau syarat khas atau luar biasa terhadap perdagangan di mana-mana pasaran atau mana-mana peristiwa tersebut; (d) Keadaan Pasaran yang tidak normal; atau (e) apa-apa peristiwa, tindakan atau keadaan yang semunasabahnya bukan dalam kawalan GMI dan kesan peristiwa itu adalah sedemikian rupa sehingga GMI tidak berada dalam kedudukan untuk mengambil apa-apa tindakan yang munasabah untuk memulihkan keadaan.

  Jika GMI menentukan bahawa Peristiwa Force Majeure wujud, GMI boleh, atas budi bicara mutlaknya, tanpa notis dan pada bila-bila masa, mengambil satu atau lebih daripada langkah-langkah berikut: (a) meningkatkan keperluan Margin Klien; (b) menutup semua atau mana-mana Transaksi Terbuka Klien di Peringkat Penutupan yang GMI secara munasabah percaya sesuai; (c) menangguhkan atau mengubah penggunaan semua atau mana-mana Syarat Perjanjian ini setakat mana Peristiwa Force Majeure menjadikannya mustahil atau tidak dapat dilaksanakan oleh GMI untuk mematuhi Terma atau Terma-terma yang dimaksudkan.

  Tambahan kepada Perjanjian Klien. SALIN PERDAGANGAN

  Tambahan kepada Perjanjian Klien (‘Tambahan’) ini dimeteraikan antara anda dan Global Market Index Limited, (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat” atau “GMI” atau “kami”) sebuah syarikat berdaftar yang diuruskan di bawah undang-undang Republik Vanuatu, pengganti dan penyerah haknya.

  Tambahan ini menetapkan terma-terma khusus yang akan dikenakan kepada anda apabila menggunakan perkhidmatan Salin Perdagangan. Terma-terma bagi Tambahan ini adalah sebahagian daripada Perjanjian Klien yang penting.

  1. GMI menawarkan perkhidmatan salin perdagangan yang membolehkan anda menyalin perdagangan daripada pedagang GMI yang telah bersetuju untuk disalin (“Master”). Anda boleh memilih untuk menyalin pesanan daripada satu atau beberapa akaun Master dengan membuka akaun Pelabur. GMI, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlaknya, boleh menafikan anda pilihan untuk membuka akaun Pelabur atau mengehadkan bilangan Master untuk diikuti. Akaun Pelabur dan Master merupakan sub-akaun Salin Perdagangan.

  2. GMI memberikan anda keupayaan untuk berinteraksi, mengikuti dan menyalin pedagang lain, dengan memberikan anda maklumat tentang Master. Maklumat merangkumi kaedah Master, penarafan, yuran, hasil aktiviti dan sebagainya yang mungkin berguna kepada anda apabila memutuskan sama ada ingin menyalin Master tersebut. Dengan bersetuju untuk disalin oleh para pedagang GMI, Master dengan ini bersetuju bahawa maklumat di atas serta nama panggilan dan avatar mereka akan dipapar dan dikongsikan dengan para pedagang GMI.

  3. Perkhidmatan salin perdagangan boleh mengakibatkan perdagangan dalam beberapa instrumen kewangan. Setiap perdagangan yang dibuka bagi pihak anda sebagai sebahagian daripada perkhidmatan salin perdagangan biasanya akan diklasifikasikan di bawah kelas aset yang sama seperti yang diklasifikasikan dalam akaun yang disalin.

  4. Perkhidmatan salin perdagangan kami boleh menjadi satu bentuk pengurusan pelaburan yang mengikut budi bicara. Ini bermakna, sebelum anda boleh terlibat dalam menyalin perdagangan, anda perlu menilai sama ada salin perdagangan adalah alat pelaburan yang sesuai untuk anda.

  5. Pembatasan bagi perkhidmatan salin perdagangan kami

  5.1 Kami tidak menyediakan cadangan pelaburan peribadi, nasihat pelaburan, nasihat berkaitan cukai atau nasihat berkaitan kewangan lain dalam apa jua bentuk. Sebarang penjelasan atau maklumat yang kami berikan kepada anda sebagai sebahagian daripada perdagangan salinan, atau tentang prestasi perdagangan salinan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadi, dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat. Maklumat ini disediakan oleh kami semata-mata untuk tujuan maklumat.

  5.2 Anda harus menggunakan sebarang maklumat yang dikumpul daripada laman web atau platform kami sebagai titik permulaan untuk menyelidik dan membuat keputusan pelaburan anda sendiri. Walau bagaimanapun, anda tidak seharusnya membuat keputusan pelaburan berdasarkan maklumat yang disediakan di laman web dan platform GMI.

  5.3 Kami akan mengambil langkah yang munasabah untuk memantau prestasi mana-mana Master di bawah perkhidmatan salin perdagangan. Kami berhak untuk menjeda, menghentikan, atau menyekat mana-mana Master daripada disalin di bawah perkhidmatan salin perdagangan.

  6. Risiko utama salin perdagangan

  6.1 Dalam membuat keputusan untuk menyalin seorang atau beberapa pedagang tertentu, kaedah dan/atau portfolio, anda harus mempertimbangkan situasi kewangan anda, termasuklah komitmen kewangan anda. Anda harus memahami bahawa perdagangan salinan adalah sangat spekulatif dan anda boleh mengalami kerugian yang banyak melebihi jumlah yang digunakan untuk menyalin daripada seorang atau beberapa pedagang akibat daripada perkara berikut:

  (a) ia akan melibatkan pelaksanaan perdagangan automatik di mana perdagangan dibuka dan ditutup dalam akaun anda tanpa campur tangan manual anda;

  (b) jika anda mengubah suai atau menutup pesanan yang dihasilkan oleh perkhidmatan salin perdagangan secara manual, anda boleh mendapat hasil yang sangat berbeza daripada Master yang anda salin;

  (c) perdagangan yang disalin dalam jumlah yang lebih rendah daripada perdagangan minimum tidak akan dibuka;

  (d) keluaran tunai dan pengeluaran oleh Master apabila anda menggunakan perkhidmatan salin perdagangan juga boleh menghasilkan hasil yang sangat berbeza daripada Master yang anda salin oleh kerana ia boleh menjejaskan perkadaran salinan perdagangan. Ini disebabkan oleh beberapa faktor berbeza termasuk baki permulaan akaun, saiz perdagangan minimum, tetapan akaun Pelabur, perbezaan dalam spread, harga faedah dan pelaburan pada waktu pelaburan tersebut dan juga perbezaan dalam yuran yang mungkin ditanggung;

  (f) mengikuti/meniru keputusan perdagangan pedagang yang tidak berpengalaman dan/atau tidak profesional;

  (g) mengikuti/meniru pedagang yang mempunyai tujuan atau niat utama, atau status kewangan yang mungkin berbeza daripada anda;

  (h) perdagangan boleh menjana hasil yang berbeza secara material daripada Master yang anda salin dengan mengambil kira perbezaan dalam spread dan beberapa syarat yang lain.

  6.2 Kami tidak dapat memberikan sebarang jaminan tentang prestasi mana-mana pelaburan, akaun atau kaedah tertentu.

  6.3 Prestasi, statistik, penarafan dan sebarang maklumat lain berkenaan dengan pedagang GMI di bawah perkhidmatan salin perdagangan kami bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Kami tidak mewakili atau menjamin bahawa anda akan mencapai keuntungan atau kerugian yang serupa seperti yang ditunjukkan pada Master yang anda salin.

  7. Membuat pesanan

  7.1 Sebelum anda memasuki perdagangan salinan, anda perlu memperuntukkan jumlah wang yang ingin anda masukkan ke dalam perdagangan salinan tersebut. Jumlah tersebut hendaklah diperuntukkan ke dalam transaksi pada jumlah yang sama seperti yang diperuntukkan dalam akaun yang disalin. Kami kemudiannya akan melaksanakan pesanan itu secara automatik untuk anda, ini bermaksud kami tidak akan mendapatkan pengesahan anda sebelum kami melakukannya. Pembukaan transaksi sedemikian tidak memerlukan sebarang rundingan, persetujuan atau kelulusan terlebih dahulu. Ini akan dilakukan secara prorata dengan produk yang sama dan arahan perdagangan yang sama (melainkan tindakan tersebut boleh melanggar Undang-undang Terpakai). Sebagai contoh, kami boleh memulakan salinan perdagangan, menghentikan salinan perdagangan dan/atau menjeda penyalinan daripada Master dan menetapkan had kepada mana-mana kedudukan dan sebagainya.

  7.2 Terdapat beberapa sekatan pesanan semasa menyalin perdagangan, termasuk jumlah minimum dan maksimum yang boleh dilaburkan dalam mana-mana pedagang GMI yang anda salin, jumlah minimum pada mana-mana perdagangan salinan tunggal dan bilangan maksimum pedagang yang boleh anda salin.

  7.3 Apabila anda menggunakan perkhidmatan salin perdagangan kami, anda hanya boleh menyalin perdagangan baharu yang hanya dibuka selepas anda mula menyalin akaun Master tersebut. Ini bermakna kami tidak akan menyalin sebarang perdagangan di dalam akaun pedagang yang mana telah dimasuki sebelum ini.

  7.4 Apabila anda menyalin perdagangan: (a) kami akan membuka kedudukan anda pada masa yang sama dengan perdagangan yang sedang disalin; dan (b) semua arahan dan tindakan yang berkaitan dengan perdagangan yang disalin akan direplika secara automatik di dalam akaun GMI anda (tertakluk kepada saiz perdagangan seperti yang dijelaskan di atas), termasuk penghentian rugi, pengambilan untung dan penutupan perdagangan. Sebagai contoh, jika Master yang anda salin melanjutkan penghentian rugi mereka dengan menambahkan lebih banyak dana pada akaun mereka, maka penghentian rugi anda akan dilaraskan secara automatik bagi mencerminkan situasi ini. Walau bagaimanapun, jumlah kedudukan anda akan kekal sama seperti jumlah asalnya.

  7.5 Perkhidmatan salin perdagangan mempunyai beberapa fungsi lain yang kami mungkin akan sediakan kepada anda dari semasa ke semasa. Namun begitu, kami boleh menambah, mengalih keluar atau menukar ketersediaan dan ciri-ciri kefungsian ini mengikut budi bicara kami. Ini mungkin memberi kesan bagaimana anda boleh menggunakan perkhidmatan salin perdagangan tersebut, contohnya sama ada anda boleh menyalin semua perdagangan atau hanya perdagangan baharu daripada seorang pedagang.

  8. Yuran dan kos

  8.1 Master mempunyai hak untuk menetapkan dan mengenakan caj dalam bentuk yuran kepada pedagang GMI, yang mana ia boleh dipinda pada bila-bila masa mengikut budi bicara Master sepenuhnya. Master dengan ini mengakui bahawa adalah menjadi tanggungjawab mereka sepenuhnya untuk menentukan sama ada, dan setakat mana, apa-apa cukai yang dikenakan ke atas sebarang transaksi yang mereka jalankan melalui Perkhidmatan kami, dan untuk menahan, mengumpul, melapor dan menyerahkan jumlah cukai yang betul kepada pihak berkuasa cukai yang berkenaan.

  8.2 Apabila anda melakukan perdagangan salinan, anda bersetuju untuk dikenakan caj dalam bentuk yuran oleh Master yang telah anda pilih untuk disalin.

  9. Liabiliti

  Tertakluk kepada Undang-undang Terpakai, GMI mahupun mana-mana ahli gabungan atau pihak ketiga bersekutu tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang timbul daripada: (a) tindakan yang diambil oleh kami untuk melaksanakan arahan bertulis atau lisan anda; (b) keputusan atau tindakan yang diambil oleh Master yang telah anda pilih untuk disalin; dan/atau (c) keputusan atau tindakan pelaburan tertentu yang diambil atau ditinggalkan dengan penuh percaya oleh mana-mana kaedah akaun yang disalin.

  Syarikat komited untuk memastikan kesinambungan perkhidmatan tersebut. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kesalahan, ketinggalan, pemadaman, gangguan, kelewatan, kesilapan, di dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan atau akses tanpa kebenaran atau pengubahan lawan web atau perkhidmatan. Syarikat tidak tanggungjawab untuk sebarang masalah atau kerosakan teknikal bagi mana-mana rangkaian atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, perkakasan atau perisian, atau sebarang kegagalan teknikal disebabkan masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet, lawan web atau mana-mana Perkhidmatan. Setakat apa yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai, kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan laman web atau perkhidmatan untuk sebarang kandungan yang disiarkan pada atau melalui laman web atau perkhidmatan, atau kelakuan semua pengguna laman web atau perkhidmatan.  Tambahan 2 kepada Perjanjian Pelanggan Terma dan Syarat untuk Menggunakan Fungsi Dagangan Satu-Klik

  Tambahan kepada Perjanjian Pelanggan ini dimeterai oleh dan antara anda dan Global Market Index Limited, (selepas ini dirujuk sebagai “Syarikat” atau “GMI” atau “kami”, “kami”) sebuah syarikat berdaftar yang diperuntukkan di bawah undang-undang Republik Vanuatu, pengganti dan penerimanya.


  Tambahan ini menetapkan syarat khusus yang akan dikenakan kepada anda apabila mendayakan mod Dagangan Satu-Klik. Terma Tambahan ini adalah sebahagian daripada Perjanjian Pelanggan.


  Mod Dagangan Satu-Klik untuk penyerahan order ('Dagangan satu-klik') ialah proses satu-langkah. Menggunakan mod Dagangan Satu-Klik, order anda akan dihantar apabila anda klik-sekali butang kadar bid (SELL) atau ask (BUY). Penting untuk diketahui bahawa anda tidak mempunyai peluang untuk membatalkan order dan tidak dapat mengubah order anda setelah memilih harga buy atau sell. Order pasaran akan diisi dengan segera selepas penyerahan dan anda akan memasuki transaksi yang mengikat. Sila berhati-hati apabila menggunakan ciri dagangan satu-klik kerana terdapat kemungkinan anda boleh menghantar order secara tidak sengaja.​


  Dengan mendayakan Fungsi Dagangan Satu-Klik, anda bersetuju untuk menerima semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan mod penyerahan order yang telah anda pilih, termasuk, tanpa had, risiko kesilapan, peninggalan atau kesilapan yang dibuat dalam menyerahkan sebarang order. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyebabkan GMI bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kerosakan dan/atau kos yang anda alami yang timbul daripada sebarang tindakan yang berkaitan dengan penggunaan mod penyerahan order yang telah anda pilih.


  Anda boleh mengaktifkan atau menyahaktifkan mod Dagangan Satu-Klik.


  Pelaksanaan Slippage

  Slippage merujuk kepada semua situasi di mana Pelanggan menerima harga pelaksanaan dagangan yang berbeza daripada yang dimaksudkan. Slippage berlaku apabila spread bid/ask berubah antara masa order diminta dan masa Pelanggan melaksanakan order. Apabila order dihantar untuk pelaksanaan, harga khusus yang diminta oleh Pelanggan mungkin tidak tersedia. Dalam kes ini, order akan dilaksanakan hampir dengan harga yang diminta oleh Pelanggan. Slippage berlaku semasa tempoh volatility yang tinggi, seperti berita tergempar atau keluaran data ekonomi. Pelanggan perlu tahu bahawa ‘slippage’ adalah amalan biasa dalam pasaran dan Syarikat tidak bertanggungjawab ke atasnya dalam apa cara sekalipun. Syarikat tidak bertanggungjawab untuk slippage yang berlaku yang disebabkan oleh masalah atau kerosakan teknikal mana-mana rangkaian atau talian, sistem dalam talian komputer, pelayan atau pembekal, perkakasan atau perisian, ataupun sebarang kegagalan teknikal yang disebabkan oleh masalah teknikal atau kesesakan trafik di Internet atau laman web.

  Hubungi Kami

  Untuk semua pertanyaan:

  ** Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan berlaku Kebijakan Privasi dan Persyaratan Layanan Google.